Да намалиш облагаемата си данъчна основа никак не е трудно

Българските закони позволяват, ако се направи дарение, да се намали частично данъчното задължение. С настъпването на новата година и приключването на счетоводната такава, все повече фирми, както и физически лица обръщат внимание на начините да спестят някой лев от данъците си. Макар и благотворителните дейности да са добро дело, държавата не дава неограничено данъчни облекчения. Поради тази причина има редица условия с които дарителят трябва да се съобрази, за да получи по-ниска данъчна ставка и ние сме ги разгледали по-долу.

Какво трябва да имаме предвид, когато обмисляме да направим дарение?

Тук сме изброили нещата, които често хората не знаят преди да направят самото дарение:

 • Не всички видове дарения водят до облекчения на размера на дължимият данък;
 • Различните дарения към различни организации носят различен процент облекчения;
 • Размерът на дарението няма лимит, но размерът на данъчното облекчение има;
 • Данъчните облекчения за юридически лица и за физически лица са различни;
 • Можеш да бъдеш дарител, само ако счетоводната печалба в годишния отчет ти е на плюс.

Всяко едно от тези условия ще ги разгледаме по-подробно.

Каква е разликата между юридическо и физическо лице, когато става въпрос за дарение?

Лицата, които могат да направят дарение и да се възползват от държавните облаги за намаляване на данъците, заради това дарение са:

 1. Лица, които имат доходи по трудов договор;
 2. Лица, които извършват услуги извън трудовите правоотношения или упражняват свободна професия;
 3. Лица, които имат доход от отдаване под наем на имущество.

Ако сте физическо лице и направите дарение, то тогава ще се приспадне процент на база на сбора на облагаемите данъчни основи, ако пък сте юридическо лице и направите дарение, ще се приспадне процент от данъчната основа върху счетоводната печалба. Законът позволява данъчното облекчение да е до 65% от счетоводната печалба. Лимитът за физически лица пък е до 100% от облагаемата данъчна основа.

Идеята на подобен тип облекчения е следната: Ако ти си данъчно задължено лице и си завършил данъчната година със счетоводна печалба, то тогава директно можеш да подпомогнеш дейности в здравеопазването, социално-икономическата структура, образованието или културата и да получиш награда за това. Наградата е под форма на намаляване на твоите задължения. Естествено, ако дадено юридическо лице е завършило годината на загуба, то тогава е нелогично да има достатъчно финанси, за да направи дарение и да му се приспаднат част от дължимите данъци.

дарение

Максималният размер на данъчното облекчение варира

Максималния размер на данъчното облекчение зависи от вида организация, която получава дарението. Тоест, има различни проценти данъчно облекчение спрямо това, дали искате да направите дарение за някой театър или за болнично заведение. Спрямо българското законодателство, пълен размер на облекчението следва при дарение на компютърна техника за образование, което включва университети и училища. Условието тук е, те да са произведени до една година преди закупуването им.

компютри и техника дарение

До 15% се признава на физически и на юридически лица, ако даренията им са направени по Закона за меценатството. До 50% се признава, ако даренията са отишли към Център „Фонд за лечение на деца“ и Център за асистирана репродукция. За всички останали учреждения се признават по 10% на юридическите лица и по 5% на физическите. Списъкът е следния:

 • Детски градини и детски ясли;
 • Лечебни заведения;
 • За регистрирани вероизповедания в страната;
 • За учреждения за хора с увреждания;
 • За БЧК;
 • За юридически лица с нестопанска цел;
 • За УНИЦЕФ;
 • За комуни.

Възможно е да се направи дарение на идентична организация в ЕС, като в този случай за да се признае то, дарителят трябва да притежава легализиран документ, който да доказва с какъв статут точно е организацията, която е получила дарението. Също така е нужно, този документ да бъде преведен от преводач на български език.

От намалените данъчни ставки могат да се възползват и чуждестранни граждани, които обаче трябва да имат стопанска дейност регистрирана в България и да регистрират данъчна печалба.

Как доказваме документално за направено дарение?

За да можем да докажем, че сме направили някакво дарение има няколко вида документи, които ще се изискват. Това са Договор за дарение, Документи за банков превод или Приемо-предавателен протокол. Ако се даряват пари в брой, отново се изисква да има Договор за дарение, както и приходен касов ордер от институцията или организацията получател.

Важно условие е, дарението да е направено в рамките на счетоводната година, за която ще се използват данъчните облекчения. В противен случай дарението не може да се използва за намаляване на облагаемата ставка.