Най-добра кампания за набиране на средства

Форма за номинация в тази категория Най-добра кампания за набиране на средства


Кой може да бъде номиниран в категорията

Неправителствена организация, социално предприятие, или неформална група, която работи за разрешаването на конкретен обществен проблем по иновативен и ефективен начин, като организира дарителски кампании, които набират финансови средства, но също така въвличат много нови съмишленици и сподвижници.

Критерии за номинация

Финансови резултати на кампанията
Съотношение между набраните средства и изразходваните за кампанията
Брой ангажирани хора
Ефект от кампанията
Информация за номинирания
Информация за номинацията
Моля, опишете целите, географския обхват, размера, резултата и цялостното протичане на кампанията. Какви техники за набиране на средства бяха използвани и колко хора бяха ангажирани. Какви са финансовите резултати на кампанията - размер на вложените в кампанията средства, размер на набраните средства, съотношение вложени – набрани средства? Опишете партньорите на кампанията, включително медийните партньори (ако има такива), опишете по какъв начин кампанията е била популяризирана.
Oпишете как и за какво са разпределени набраните средства, кой е взимал решенията за това, как е гарантирана публичността и прозрачността на процеса, постигнати ли бяха целите на кампанията?
Информация за номиниращият
Максималният размер на снимката е 250 KB

© 2017 - Zaedno.bg